Green Living

บ้าน Shizen เป็นบ้านที่คำนึงถึงผูู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง โครงสร้างบ้าน ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงการอยู่ร่วมกับธรรมชาติเป็นการสร้างบ้านที่ออกแบบโดยใช้พลังงานธรรมชาติได้สูงสุดออกแบบโครงสร้างบ้านที่เอื้อกับธรรมชาติ คำนึงถึงทิศทางลมที่วิ่งผ่านมีช่องเปิดรับพลังงานลมที่โปร่งโล่งสบายให้ผู้อาศัยได้รับลมเย็นสบายแม้อยู่ในตัวบ้าน

มากไปกว่านั้น บ้านหลังนี้ยังถูกออกแบบด้วยพลังงานแสงที่ถูกต้องคำนึงถึงอุณหภูมิในตัวบ้าน ให้ในตัวบ้านมีอุณหภูมิที่เหมาะสมกับผู้อยู่อาศัยแสงวิ่งผ่านตัวบ้านอย่างสมดุล ไม่ร้อนเกินไปในที่ใดที่หนึ่ง บนหลังคาบ้านยังมีแผงติด Solar Roof ที่มีประโยชน์ทั้งต่อผู้อาศัยและต่อธรรมชาติช่วยบังแสงอาทิตย์ที่กระทบกับหลังคา ประหยัดค่าไฟฟ้า ลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศนอกจากนี้ยังดีต่อธรรมชาติ ช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

บทความ

.
.
.
.
.

Green Living

ออกแบบโดยใช้พลังงานธรรมชาติได้สูงสุดมีช่องเปิดพลังงานแสงในทิศที่ถูกต้องพลังงานลมในทิศที่ถูกต้อง มีแผงติด Solar Roof

อ่านบทความนี้